Navigatie
  • Gratis verzending vanaf € 35,-
  • Voor 13.00 uur besteld = morgen in huis
  • Gecertificeerd FSC 22000 en Riskplaza
  • Niet tevreden? Geld terug!

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van NATURAL SPICES B.V., gevestigd te Mijdrecht

Geldend vanaf 3 september 2019

1 Definities

1.1 Leverancier: onder Leverancier wordt verstaan de besloten vennootschap Natural Spices B.V., statutair gevestigd te Watergang, gevestigd te (3641 SK) Mijdrecht aan de Rendementsweg 3B, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 36052139.

1.2 Klant: de wederpartij, natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, met inbegrip van diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden en erfgenamen, die met Leverancier een Overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.

1.3 Consument: de wederpartij, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, die met Leverancier een Overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.

1.4 Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Leverancier en de Klant tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die Overeenkomst.

1.5 Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die tussen Leverancier en een Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.6 Order: Iedere opdracht van de Klant aan Leverancier tot levering van producten, in welke vorm dan ook.

1.7 Producten: alle ter uitvoering van een tussen partijen gesloten Overeenkomst door of voor rekening van Leverancier geproduceerde en/of geleverde zaken alsmede, al dan niet daarbij horende, door Leverancier te leveren diensten.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Leverancier en de Klant, waaronder onder andere begrepen aanbiedingen, bestellingen en prijsovereenkomsten, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Een verwijzing door de Klant naar eigen algemene voorwaarden wordt door Leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Voordat de Overeenkomst gesloten wordt, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Leverancier voordat de Overeenkomst wordt gesloten kenbaar maken op welke wijze de algemene voorwaarden zijn in te zien en dat deze op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos zullen worden toegezonden.

2.3 De Klant aanvaardt de gelding van deze algemene voorwaarden op alle met Leverancier te sluiten Overeenkomsten.

2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien de afwijkingen schriftelijk door Leverancier zijn bevestigd. Indien Leverancier zich schriftelijk uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard met een afwijking van deze algemene voorwaarden, geldt die afwijking slechts op de betreffende Overeenkomst.

2.5 Waar in deze algemene voorwaarden over de Klant wordt gesproken, wordt naast de Klant als bedoeld in artikel 1.2 van deze algemene voorwaarden ook bedoeld de Consument zoals bedoeld in artikel 1.3 van deze algemene voorwaarden. Indien expliciet de definitie Consument wordt gebruikt, ziet die bepaling expliciet op de Consument, omdat op dat punt specifieke consumentenrechtelijke bepalingen gelden.

3 Aanbod, totstandkoming en prijzen

3.1 Aanbiedingen van Leverancier in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 Aanbiedingen van Leverancier zijn geldig voor de duur van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.3 De opdrachtbevestiging van Leverancier is bindend voor de omvang en de aard van de Overeenkomst. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in een aanbieding binden Leverancier niet en de Klant kan daaraan geen rechten ontlenen.

3.4 Leverancier is slechts gebonden aan de aanbieding, indien de Klant de aanbieding binnen de onder artikel 3.2 genoemde geldigheidsduur heeft aanvaard.

3.5 De Overeenkomst komt tot stand doordat Leverancier de Order van de Klant schriftelijk bevestigt, dan wel doordat Leverancier uitvoering geeft aan de opdracht.

3.6 De Klant levert aan Leverancier alle benodigde gegevens voor de uitvoering van de Overeenkomst.

3.7 De op de aanbieding vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, exclusief BTW. Voor internationale zendingen Voor internationale verzendingen geldt dat verzendkosten niet bij de genoemde prijzen zijn inbegrepen, tenzij partijen daarvan schriftelijk zijn afgeweken.

3.8 Aanbiedingen van Leverancier zijn gebaseerd op productie en levering binnen normale termijnen en onder normale omstandigheden. Leverancier is gerechtigd de op de aanbieding genoemde prijzen en levertijden te wijzigen indien marktprijzen en/of marktomstandigheden daartoe aanleiding geven.

3.9 Leverancier zal de Klant zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen van iedere prijsverhoging in verband met omstandigheden als bedoeld onder artikel 3.8. Indien de prijsverhoging binnen drie (3) maanden na het sluiten van een Overeenkomst geschiedt en meer dan tien (10)% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs bedraagt, heeft de Klant het recht om binnen tien (10) dagen na verzending van het bericht als bedoeld in de eerste volzin van dit artikel de Overeenkomst middels schriftelijke kennisgeving aan Leverancier te ontbinden. Indien de Klant niet binnen de hiervoor genoemde termijn van tien (10) dagen op de prijsverhoging heeft gereageerd, wordt de Klant geacht in te stemmen met de prijsverhoging.

3.10 Indien Leverancier monsters aan de Klant heeft verstrekt, gelden deze monsters slechts als indicatie voor de op grond van de Overeenkomst te leveren Producten. De hoedanigheid van de te leveren Producten kunnen van de monsters afwijken, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat door Leverancier zal worden geleverd conform de verstrekte monsters.

3.11 Indien sprake is van een Overeenkomst op afstand, gesloten tussen Leverancier en een Consument, zijn de op de aanbieding vermelde prijzen uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten worden eveneens op de aanbieding vermeld.

4 Annulering

4.1 De Klant is gerechtigd een Overeenkomst te annuleren voordat Leverancier met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door Leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van ingekochte goederen, ingeroepen diensten en opslag.

4.2 De door Leverancier aan de Klant geleverde Producten mogen door de Klant uitsluitend na schriftelijke toestemming van Leverancier en onder door Leverancier gestelde voorwaarden aan Leverancier worden geretourneerd. Kosten die met het retourneren van de Producten aan Leverancier gepaard gaan komen voor rekening van de Klant, met uitzondering van kosten voor het retourneren van Producten in verband met een gegrond bezwaar als bedoeld onder artikel 8.5 of uit hoofde van de garantiebepalingen als bedoeld onder artikel 9.

4.3 Indien sprake is van een Overeenkomst op afstand, gesloten tussen Leverancier en een Consument, heeft de Consument gedurende een bedenktijd van 14 dagen nadat hij de overeengekomen Producten heeft ontvangen het recht om de Overeenkomst op afstand zonder opgaaf van reden te herroepen.

4.4 De Consument heeft uitdrukkelijk geen recht op herroeping van de Overeenkomst op afstand, indien de gesloten Overeenkomst de levering van Producten betreft die volgens specificaties van de Consument zijn vervaardigd, niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument.

4.5 De Consument die gebruik maakt van zijn recht om de Overeenkomst op afstand te herroepen, is gehouden de overeengekomen Producten zo spoedig mogelijk, althans binnen 14 dagen nadat hij heeft verklaard van zijn herroepingsrecht gebruik te maken, aan Leverancier te retourneren. De Consument draagt de kosten voor de terugzending van de Producten.

4.6 Leverancier zal, indien de Consument binnen de bedenktijd gebruikt maakt van zijn recht om de Overeenkomst op afstand te herroepen, de betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten, binnen 14 dagen nadat de Consument heeft verklaard van zijn herroepingsrecht gebruik te maken, vergoeden.

5 Facturering en betaling

5.1 Betaling dient, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in een prijsovereenkomst en bevestigd in de opdrachtbevestiging als bedoeld onder artikel 3.3, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Leverancier opgegeven bankrekening.

5.2 Indien tussen Leverancier en de Klant enig geschil ontstaat over de uitvoering van de Overeenkomst, is het de Klant uitdrukkelijk niet toegestaan zijn betalingsverplichting uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten. Enig beroep op verrekening of opschorting door de Klant is expliciet uitgesloten.

5.3 Indien de Klant niet tijdig voor betaling zorg draagt, verkeert de Klant van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling vereist is. De Klant is vanaf het moment dat hij in verzuim verkeert een contractuele rente verschuldigd van 2% per maand over het opeisbare bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Leverancier is daarnaast onverminderd gerechtigd om de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten op de Klant te verhalen, daaronder begrepen advocaten- en deurwaarderskosten. De buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het opeisbare bedrag, met een minimum van € 100,00.

5.4 Betalingen van de Klant strekken in de eerste plaats in mindering op de verschuldigd geworden buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de contractuele rente en ten laatste op de verschuldigde factuurbedragen, waarbij steeds in de eerste plaats met de oudste factuur wordt verrekend, ongeacht de door de Klant bij de betaling genoemde omschrijving of het door de Klant gebruikte betalingskenmerk.

6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 Iedere levering van Producten door Leverancier aan de Klant geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de Klant al hetgeen heeft gedaan waartoe hij uit hoofde van de Overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

6.2 Het is de Klant niet toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten in het kader van diens normale bedrijfsvoering aan derden te verkopen en over te dragen, zo lang de Klant niet aan al zijn verplichtingen jegens Leverancier heeft voldaan uit hoofde van de Overeenkomst.

6.3 De Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Leverancier te bewaren.

6.4 Indien de koper in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Leverancier uit hoofde van de Overeenkomst tekortschiet, of hij Leverancier goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten, is Leverancier gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten terug te nemen. De Klant is verplicht daaraan mee te werken en Leverancier daartoe te allen tijde de vrije toegang te verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de Producten en/of ter uitoefening van de rechten van Leverancier.

7 Levering en risico

7.1 Leverancier is verplicht om zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst met gepaste zorgvuldigheid uit te voeren. Het is Leverancier toegestaan bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.

7.2 De Klant is bij de uitvoering van de Overeenkomst door Leverancier gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Leverancier mogelijk te maken.

7.3 De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, maar geldt slechts bij benadering. Leverancier raakt door de enkele overschrijding van de overeengekomen levertijd niet in verzuim. De leverancier is, ook bij een overeengekomen levertijd, eerst in verzuim nadat de Klant hem in gebreke heeft gesteld. Bij overschrijding van de levertijd zal Leverancier zo spoedig mogelijk voor de levering van de Producten zorg dragen.

7.4 De overeengekomen Producten gelden als geleverd wanneer de Producten voor verzending aan de Klant gereed zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Leverancier zal de Klant op de hoogte stellen van de dag waarop de Producten geleverd zijn als bedoeld in dit artikel.

7.5 Tot het moment van levering van de overeengekomen Producten als bedoeld in artikel 7.4 zijn de overeengekomen Producten voor rekening en risico van Leverancier. Vanaf het moment van levering zijn de overeengekomen Producten voor rekening en risico van de Klant.

7.6 Leverancier heeft het recht de Producten in gedeelten te leveren. In het geval van deelleveringen is hetgeen partijen zijn overeengekomen omtrent de levering van de Producten op elke afzonderlijke deellevering van toepassing. Indien sprake is van deelleveringen als bedoeld in dit artikel, kan iedere deellevering, al dan niet onderdeel van een samengestelde Order, afzonderlijk aan de Klant worden gefactureerd zodat de bepalingen omtrent facturering onder artikel 5 op die deelleveringen van toepassing zijn.

7.7 De verzending van de overeengekomen Producten geschiedt steeds voor rekening en risico van de Klant, ook indien levering op kosten van Leverancier is overeengekomen.

7.8 De Klant is gehouden om de door Leverancier geleverde Producten in ontvangst te nemen. Bij niet-nakoming van deze verplichting door de Klant kan Leverancier de geleverde en niet in ontvangst genomen Producten (doen) opslaan. De aan een dergelijke opslag en de niet-nakoming door de Klant verbonden kosten zijn voor rekening van de Klant.

7.9 Indien sprake is van een Overeenkomst op afstand, gesloten tussen Leverancier en een Consument, zijn de overeengekomen Producten in afwijking van het bepaalde onder artikel 7.5 voor rekening en risico van de Consument vanaf het moment dat hij de Producten heeft ontvangen.

8 Keuring en reclame

8.1 De Klant heeft de verplichting om onmiddellijk na ontvangst van de geleverde Producten grondig te onderzoeken of de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden.

8.2 Indien de Klant meent dat de geleverde Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, dient hij daarvan binnen 36 uur na de ontvangst van de geleverde Producten schriftelijk en gemotiveerd bezwaar te maken bij Leverancier. Indien het voor de Klant redelijkerwijs niet mogelijk is om de gebrekkigheid van de geleverde Producten binnen 36 uur na ontvangst te ontdekken, geldt een termijn van 36 uur vanaf het moment dat het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden.

8.3 Niet tegenstaande het voorgaande zal Leverancier geen door de Klant ingediende bezwaren accepteren of in behandeling nemen die na een termijn van 5 (vijf) dagen bij Leverancier worden ingediend, indien de geleverde Producten een houdbaarheid van 28 (achtentwintig) dagen of minder hebben.

8.4 De Klant zal Leverancier in de gelegenheid stellen om de Producten waarop het bezwaar van de Klant betrekking heeft te bezichtigen en de gegrondheid van het bezwaar te onderzoeken. Het recht op reclame van de Klant vervalt indien hij onvoldoende medewerking verleent aan het onderzoek van Leverancier naar de gegrondheid van het door de Klant ingediende bezwaar.

8.5 Indien Leverancier het bezwaar van de Klant gegrond bevindt, zal Leverancier slechts gehouden zijn om de Producten waarop het bezwaar van de Klant betrekking heeft kosteloos te vervangen of aan de Klant te vergoeden, zulks ter keuze van Leverancier.

9 Garantie

9.1 Leverancier geeft tot de op de geleverde Producten vermelde houdbaarheidsdatum garantie met betrekking tot de houdbaarheid van de geleverde Producten, mits de Producten door de Klant zorgvuldig en op de door Leverancier voorgeschreven wijze worden bewaard. Onder de garantie vallende gebreken zullen door Leverancier worden weggenomen door vervanging van het gebrekkige Product, althans het gebrekkige onderdeel of ingrediënt van het gebrekkige Product, of door creditering van de door de Klant betaalde koopsom van het betreffende Product, een en ander ter keuze van Leverancier.

9.2 Leverancier geeft geen andere of verdergaande garantie op de geleverde Producten dan de garantie van haar toeleveranciers en/of producenten voor de betreffende Producten.

9.3 Het wijzigen, aanpassen of bewerken van de geleverde Producten door of vanwege de Klant zonder de schriftelijke toestemming van Leverancier daartoe doet iedere garantie vervallen. De door de Leverancier gegeven garantie vervalt eveneens indien de Producten voor andere dan gebruikelijke bedrijfsdoeleinden worden aangewend, of op onzorgvuldige wijze worden behandeld of onderhouden.

9.4 Leverancier is niet verplicht om enige garantieverplichting als bedoeld onder artikel 9 na te komen als de Klant, op het moment dat hij een beroep doet op die garantie, niet volledig, correct of tijdig een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst jegens Leverancier is nagekomen.

10 Ontbinding

10.1 Iedere tussen Leverancier en de Klant gesloten Overeenkomst kan door Leverancier onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling worden ontbonden bij iedere tekortkoming van de Klant in de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting, onverminderd het recht van Leverancier om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

10.2 Leverancier is voorts bevoegd de Overeenkomst met de Klant zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, indien:

a) de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, hij zijn eigen faillissement aanvraagt, of indien hij surseance van betaling aanvraagt;

b) de Klant zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk aan een derde overdraagt;

c) na het sluiten van de Overeenkomst aan Leverancier omstandigheden ter kennis komen die hem goede grond geven te vrezen dat de Klant niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zal voldoen.

10.3 In geval van verhindering van de zijde van Leverancier tot uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge van overmacht, is Leverancier gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Er kan sprake zijn van overmacht in de zin van dit artikel in geval van een omstandigheid onafhankelijk van de wil van Leverancier waardoor nakoming van de overeenkomst permanent of tijdelijk wordt voorkomen, alsmede, indien niet reeds opgenomen, sprake is van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, staken en ontbranden van enige andere verstoring in het bedrijf van Leverancier of zijn leveranciers. Er kan ook sprake zijn van overmacht als een leverancier, van wie Leverancier producten koopt met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst met de Klant, tijdelijk of permanent geen producten kan leveren.

11 Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van Leverancier uit hoofde van de Overeenkomst is beperkt tot de in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden omschreven garantiebepalingen. Iedere verdergaande of andere aansprakelijkheid van Leverancier wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit andere hoofde, is uitgesloten.

11.2 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Leverancier, is Leverancier slechts gehouden tot vergoeding van de door de Klant geleden, directe materiële schade. Hiertoe behoren in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid van derden, productieverlies, omzet- of winstderving of waardevermindering of verlies van Producten.

11.3 De aansprakelijkheid van Leverancier uit hoofde van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag van het voor de Overeenkomst bedongen factuurbedrag, exclusief BTW.

11.4 De Klant is verplicht Leverancier te vrijwaren en schadeloos te stelen voor alle aanspraken van door de Klant ingeschakelde derden tot schadevergoeding jegens Leverancier ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede voor aanspraken die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van de Klant van der door Leverancier geleverde Producten, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Leverancier.

11.5 Werknemers van Leverancier kunnen, indien zou zouden worden aangesproken door de Klant of door door de Klant ingeschakelde derden, op het in dit artikel bepaalde een beroep doen, als waren zij partij bij de Overeenkomst.

12 Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Alle documenten, folders, afbeeldingen, tekeningen, aanbiedingen, ontwerpen, recepturen, bereidingswijzen, productieprocessen en dergelijke, alsmede aan een en ander ten grondslag liggende informatie, die aan de Klant worden verstrekt blijven eigendom van Leverancier. De Klant is niet gerechtigd deze aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze aan de Klant ter beschikking zijn gesteld.

12.2 Alle tekens, logo’s etiketten, verpakkingen en dergelijke, al dan niet beschermd door intellectuele of industriële eigendomsrechten, die zich op in of aan de door Leverancier geleverde Producten bevinden, mogen door de Klant niet anders dan met toestemming van Leverancier worden gewijzigd, uit of van de producten verwijderd, nagebootst of voor andere zaken worden gebruikt.

13 Overdracht van rechten en verplichtingen

13.1 Het is de Klant niet toegestaan om rechten en/of verplichtingen die voortvloeien uit een Overeenkomst met Leverancier over te dragen dan wel te verpanden aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daartoe van Leverancier.

14 Bevoegde rechter, toepasselijk recht en restbepaling

14.1 Partijen zullen alle geschillen die met een Overeenkomst tussen Leverancier en de Klant verband houden in afwijking van de wettelijke regels voor relatieve bevoegdheid van de burgerlijke rechter, aan de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam voorleggen.

14.2 Indien sprake is van een Overeenkomst op afstand, gesloten tussen Leverancier en een Consument, zullen geschillen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter die ingevolge de wettelijke regels bevoegd is van het geschil kennis te nemen.

14.3 Overeenkomsten tussen Leverancier en de Klant worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

14.4 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, tast dat de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen zullen in dat geval de nietige of vernietigde bepaling vervangen door een geldige bepaling die zo veel mogelijk dezelfde strekking heeft als de bepaling in welke plaats deze komt.

14.5 In geval van een conflict tussen de betekenis van een bepaling in de versie van deze algemene voorwaarden in de Nederlandse taal en de versie van deze algemene voorwaarden in de Engelse taal, prevaleert de betekenis van die bepaling in de versie van deze algemene voorwaarden in de Nederlandse taal.